ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)