ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (IIT)